Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

03. juni 2016

Høringsfrist 30.06.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene.

Om høringen: HOD foreslår endring i forskrift av 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift av 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften). Forslagene er basert på erfaringer som er gjort i forbindelse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal og fra utvikling og innføring av e-resept. Kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften er hjemlet i den nye pasientjournalloven.

1) Departementet foreslår å korte ned lagringstiden for hendelsesregisteret (loggen) til fem år etter at en persons kjernejournal er slettet. Målet er at oppbevaringstiden samordnes tidsmessig med fylkesmannens rutiner for opprettelse av tilsynssak. Den språklige endringen er å endre betegnelsen på innholdselementet pasientens fritekstfelt til pasientens felter.  

2) I forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) foreslår departementet endringer i bestemmelsene om utlevering og lagringstid mv. I dag kan opplysninger om en pasients tilgjengelige resepter, etter samtykke, utleveres til andre leger enn den som har rekvirert. Departementet foreslår at dette endres til å gjelde også andre rekvirenter. Videre foreslår HOD at forskriften endres slik at det tydelig fremgår at resepter kan lagres frem til relevante helsepersonell har mottatt opplysninger om hvilke legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler som er utlevert.  

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-kjernejournal--og-reseptformidlerforskriftene/id2501585/

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv