Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

01. juli 2016

Høringsfrist 12.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, turnus­forskriften og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger.

Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, herunder Legeforeningens rådgivende rolle, om utdanningens innretning, om stillinger for leger i spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om overgangsordninger.

Departementet tar sikte på at den nye spesialistforskriften skal tre i kraft 1. mars 2017, slik at de første legene kan starte opp i utdanningsstillinger i utdanningens første del fra september 2017. Spesialistforskriften skal deretter tre i kraft for utdanningens andre og tredje del 1. mars 2019.

HOD fremmer ikke forslag om nye regler for spesialiseringene i allmennmedisin, arbeids­medisin og samfunnsmedisin i dette høringsnotatet. Det fremmes heller ikke forslag om læringsmål i dette høringsnotatet. Forslag om dette vil sendes på egne høringer.

 Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på noen utvalgte forslag. Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse av disse.

Saksbehandler

Siri Næsheim Jus og arbeidsliv