Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

20. juli 2016

Høringsfrist 21.09.2016

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven om arbeidsavklaringspenger.

Forslagene til endringer i arbeidsavklaringspengeordningen sendes på høring med sikte på at det skal kunne legges frem en lovproposisjon for Stortinget høsten 2016. Endringene presenteres med mål om at de samlet sett vil bidra til å styrke insentivene til arbeid og aktivitet og gjøre ordningen mer målrettet enn i dag. Følgende legges frem i høringsnotatet:

 1. Forslag om å tydeliggjøre målgruppen for arbeidsavklaringspenger og å legge til rett for et strammere stønadsløp (kapittel 2)
  • Fire ulike modeller til innstramming i varighet (avsnitt 2.3)
  • Målrette oppfølgingen ved fastsettelse av mer hensiktsmessige oppfølgingspunkter som gir mer effektiv bruk av Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsressurser (punkt 2.5.2)
  • Innføre en karensperiode før rett til en ny periode med arbeidsavklaringspenger (avsnitt 2.7)
  • Presisere at sykdommen må være en vesentlig årsak til nedsatt arbeidsevne (avsnitt 2.1)
  • Ønsker og interesser skal ikke lenger være momenter som tillegges vekt når nedsatt arbeidsevne skal vurderes. Kravet til mobilitet økes ved at mottakeren må være villig til å søke arbeid andre steder enn på hjemstedet (avsnitt 2.1)
  • Presisere at arbeidsavklaringspenger ikke bare skal reduseres mot faktisk arbeid, men også mot den tiden mottakeren kunne ha vært i arbeid (punkt 2.2.3)
  • Utvide perioden mottakeren kan arbeide inntil 80 prosent uten å miste ytelsen fra seks til tolv måneder (punkt 2.2.4)
  • Utvide perioden med arbeidsavklaringspenger mens mottakeren søker arbeid fra tre måneder inntil seks måneder (avsnitt 2.4)
 2. Endring i reaksjoner ved brudd på aktivitetsplikten for rett til arbeidsavklaringspenger (kapittel 3)

Det foreslås at arbeidsavklaringspenger reduseres tilsvarende én dags ytelse ved mindre alvorlige brudd på aktivitetspliktene.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv