Høring - Forslag til revidert strålevernforskrift

20. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i strålevernforskriften.

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i gjeldende strålevernforskrift, og vurdert innholdet i hele forskriften opp mot det nye strålevernsdirektivet i EU; European Basic Safety Standard – Rådsdirektiv 2013/59/Euratom. Høringsnotatet inneholder følgende forslag:

 1. Endringer i godkjenningsbestemmelsen
 2. Etablering av nasjonalt yrkesdoseregister
 3. Tydeligere definert krav til berettigelse
 4. Utvidelse av henvisningsbestemmelsen
 5. Krav om informasjons- og veiledningsplikt
 6. Krav om avviks- og læringssystem for virksomheter
 7. Krav om system for helhetlig kvalitetssikring i virksomheter
 8. Styrking av kravet om strålevernkompetanse

Strålevernet ber spesielt om tilbakemeldinger knyttet til:

 • Foreslåtte krav til doseovervåking i forskriftsutkastets § 54, inkludert eventuelle økonomiske konsekvenser eller andre utfordringer knyttet til kravene.
 • Kompetansebestemmelsene for å belyse de spørsmål Strålevernet har knyttet til kompetanserelaterte krav.
 • De ulike forslagenes konsekvenser for personelltilgang og oppgaveløsning i tjenestene.

Strålevernet ber også høringsinstansene merke seg at dosegrensen for yrkeseksponerte i medisinsk kapittel for øyelinser er kraftig redusert i forslaget, fra 150 til 20 mSv/år. Dette vil få konsekvenser for bruk av personlig verneutstyr og optimalisering av arbeidsteknikk for personell spesielt innen medisinsk strålebruk i forbindelse med intervensjonsprosedyrer, men Strålevernet skriver at ettersom dette angår en liten personellgruppe vurderes konsekvensene som marginale dersom personlig verneutstyr finnes og brukes.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling