Høring - Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser

16. september 2016

Høringsfrist 14.11.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) anser enhetspriser for legemidler for å være underlagt regelverket for offentlige anskaffelser er taushetsbelagt informasjon. En arbeidsgruppe har nå laget forslag til rutiner for at slik informasjon skal holdes fortrolig. Det er disse rutinene som her sendes på høring.

Bakgrunn
Tidligere har man hatt full offentlighet knyttet til enhetspriser for legemidler. HINAS mener tidligere praksis har vært i strid med regelverket. Tidligere i år gikk HINAS ut med informasjon om mulige konsekvenser av brudd på denne taushetsplikten, og antydet rettslige sanksjoner også for enkeltleger. Da Legeforeningen reagerte på dette presiserte HINAS etter dialog at de ikke har til hensikt å ettergå enkeltlegers praksis, men at de har fokus på virksomhetens ansvar.

Forslag
Forslaget til rutiner gjelder kun legemidler som anskaffes/finansieres av helseforetakene. Dette omfatter legemidler som brukes på sykehusene, eller som leveres til pasient gjennom H-reseptordningen. Videre gjelder rutinene kun legemidler som kjøpes inn gjennom HINAS/LIS på vegne av helseforetakene etter regelverket for offentlige anskaffelser. Helseforetakenes kjøp og utprøving av nye legemidler gjennom Beslutningsforum faller utenfor dette. Rutinene vil omfatte helsepersonell, herunder leger. Leger på sykehus som rekvirerer medisiner vil kunne ha behov for tilgang på enhetspriser for å kunne gjøre prioriteringsvurderinger.

Tilbakemelding
Legeforeningen var overfor HINAS tydelige på at nye rutiner må ta hensyn til at leger vil ha behov for tilgang til prisinformasjon. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på hvorvidt legenes behov for informasjon om legemiddelpriser er ivaretatt gjennom rutinen. Legeforeningen understreket også behovet for en svært tydelig rutine slik at legene unngår usikkerhet og unødvendig hemmelighold overfor pasientene. Vi ber om at det vurderes om de foreslåtte rutinene i tilstrekkelig grad balanserer hensynet til hemmelighold opp mot nødvendigheten av informasjon og kommunikasjon med pasientene. Kommenter også dersom det er andre aspekter ved den foreslåtte rutinen som dere mener er problematiske.