Norsk profil for IHE-XDS metadata

13. april 2016

Høringsfrist 09.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Direktoratet for e-helse om IHE XDS profil for metadata.

Om høringen: IHE XDS er en internasjonal spesifikasjon fra IHE for å utveksle dokumenter mellom virksomheter. Bakgrunnen for å lage en norsk profil av metadataene er at IHE XDS er i ferd med å tas i bruk i Norge innenfor flere områder og ser på XDS som en potensiell løsning. Et eksempel på bruk av IHE XDS i Norge er for å gi innbyggere innsyn i egne journaldokumenter via innbyggerportalen på helsenorge.no.

Målgruppen for dokumentet er todelt: Den ene hovedgruppen er primært leverandører og andre virksomheter eller miljøer som skal implementere eller innføre XDS-løsninger. Den andre hovedgruppen er sluttbrukere (inkludert helsepersonell) som er aktuelle for å anvende XDS for eksempel for å søke etter aktuelle dokumenter. For å få en god vurdering av profilen er det derfor ønskelig å trekke inn både teknologisk og helsefaglig kompetanse.

Tilbakemelding fra foreningene: Sekretariatet ser at høringen er av teknisk karakter, og understreker at det er opp til foreningene å selv vurdere høringens relevans.   

Foreningsleddene bes spesielt vurdere om foreslåtte avgrensninger vil gi utfordringer hvis standarden kommer i klinisk bruk, altså om det finnes behov for spesifikasjonene som i forslaget er definert til å ikke inngå i den norske profilen. For øvrig ber Direktoratet for e-helse om tilbakemelding på forslag til kodeverk, om attributter er hensiktsmessige og om andre detaljer som foreningsleddene bør vurdere. Generelt ønskes det tilbakemelding på alle deler av utkastet til XDS metadataprofil.

Spesielt ønskes det tilbakemelding på følgende områder i profilen:

1. Attributter generelt:

a. Er kravene til bruken av de ulike attributtene hensiktsmessig (dvs. hvilke attributt som er angitt som obligatoriske, valgfrie og de som ikke skal brukes)?

2. Kodeverk generelt:

a. Er det andre kodeverk enn de som er oppgitt som er aktuelle å bruke i XDS-profilen?

3. Attributtet eventCodeList

a. Vi ønsker innspill på om det kan være aktuelt med andre kodeverk i noen tilfeller, f.eks. Norsk Laboratoriekodeverk (7280) eller Norsk patologikodeverk (7010, kodeverket er under revisjon).

4. Attributtet formatCode

a. Det ønskes tilbakemelding på om foreslått URN-format virker hensiktsmessig

b. Det ønskes tilbakemelding om andre koder som det er nødvendig å inkludere i denne listen

5. Attributtet intendedRecipient

a. Dette attributtet er ikke foreslått brukt i den norske profilen. Er det likevel behov for å bruke dette attributtet i noen sammenhenger?

6. Attributtet sourcePatientInfo

a. Er det nødvendig å inkludere fødselsdato og kjønn i dette attributtet? Fødselsdato og kjønn er beskrevet som anbefalt i IHE-spesifikasjonen, men dette er det sannsynligvis ikke behov for i Norge da det forutsettes at enten fødselsnummer eller D-nummer er opplyst i attributtet patientID.

7. Attributtene classCode og typeCode og kodeverk for dokumenttyper

a. Bruk av attributtene classCode og typeCode er nært knyttet for å angi dokumentgruppe og dokumenttype. I Vedlegg B i XDS-profilen er det foreslått utkast til et kodeverk for dokumenttyper som brukes i attributtene classCode og typeCode. Det ønskes tilbakemelding på om forslaget til kodeverk brukt i classCode og typeCode dekker behovene eller om det er andre dokumentgrupper/dokumenttyper som må dekkes av kodeverket.  

Les om høringen: https://ehelse.no/horinger/horing-ihe-xds-profil-for-metadata   

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling