Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

02. september 2016

Høringsfrist 21.10.2016

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

I høringsnotatet foreslås det at kravet om spesialisering skal gjelde alle leger som tiltrer kurative stillinger i kommunen etter at kravet trer i kraft. Det foreslås at kravet skal tre i kraft fra 1. januar 2017. I høringsnotatet foreslås det ulike overgangsordninger for leger som allerede jobber i kommunen når kravet trer i kraft og endringer i regelverket knyttet til retten for å beholde tittelen "spesialist i allmennmedisin". Leger som av ulike årsaker ikke resertifiserer seg etter at de har gjennomført spesialiseringen, vil i medhold av forslaget kunne beholde spesialisttittelen.

Les mer:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---krav-om-at-leger-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten-er-spesialister-i-allmennmedisin-eller-under-spesialisering/id2509718/ 

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv