Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3

14. juli 2016

Høringsfrist 21.09.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Dette gjelder også for læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM).

Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til ny forskrift om spesialistutdanning og godkjenning av legespesialister. Dette gjelder også for læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) som er kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. Gjennom St. prp 1 S 2015-2016 ga Stortinget sin tilslutning til at «...det i hele utdanningsløpet for legespesialister skal være gjennomgående kompetansemoduler i fag som er nødvendige for den moderne legerollen.» (s. 295).

Temaene i FKM er etikk, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, lovverk, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, kommunikasjon, brukermedvirkning, samhandling og opplæring av pasienter/pårørende.

Direktoratet understreker at læringsmål i FKM kommer til erstatning for de læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for FKM i hele spesialiseringsløpet sender direktoratet ut en høring på læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av spesialistutdanningen. Samlet sett med læringsmål for del 1 blir altså behandlet i to parallelle høringer.

Hdir ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende i forhold til kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i kunnskapsgrunnlag og praksis for de respektive temaene og er praktisk gjennomførbare.

Saksbehandler

Merete Dahl | Medisinsk fagavdeling