Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

13. september 2016

Høringsfrist 24.10.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjeneste 0-5 år

Retningslinjen for skolehelsetjenesten berører temaene helseundersøkelse og helsesamtale, undersøkelser knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt, samhandling med skole, oppfølging av elever ved behov (målrettede samtaler og hjemmebesøk) og andre overgripende tiltak.

Helsestasjon for ungdom

Retningslinjen for helsestasjon for ungdom (HFU) angir anbefalinger knyttet til kunnskapsnivå om ungdommers helse og aktuelle tilbud for ungdom, bevissthet rundt psykiske plager, tilbud om oppfølging, retningslinjer for kjønnsnøytralt språk i formidling og vurdering av tiltak for å nå gutter i større grad. Det anbefales også at helsestasjoner samarbeider med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for ungdomsskoleelever. Det anbefales å ha en lege tilgjengelig på helsestasjonen som drøftingspartner for de øvrige ansatte i HFU. Legen skal utføre spesifikke medisinske oppgaver og vurdere medisinske tilstander når kravet til faglig forsvarlighet tilsier det. Det anbefales at HFU er tilrettelagt for at ansatte kan legge inn og ta ut LARC.

Direktoratet gjør oppmerksom på at det innen flere fagområder i tilbudet i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom foreligger det allerede nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse er fortsatt gjeldene og lenket til i aktuelle anbefalinger.

Les mer på Helsedirektoratets sider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten#høringsbrev

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling