Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

27. april 2016

Høringsfrist 27.05.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested.

Om høringen: En av flere anbefalinger i Helsedirektoratets gjennomgang av helsetjenesteinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011, var at det måtte utvikles et oppdatert planverk for helsetjenestens organisering på skadested.

Oppdraget med å utarbeide et utkast til veileder ble i 2013 gitt til Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). For å løse dette oppdraget etablerte NAKOS en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra prehospital og intrahospital akuttmedisin, fagmedisinske foreninger og ideelle organisasjoner. Videre ble det etablert en referansegruppe med representanter fra det nasjonale akuttmedisinske miljøet og relevante nasjonale kompetansesentra. Det ble også etablert samarbeid med representanter fra Politihøgskolen og Norges Brannskole.

Etter at NAKOS leverte sitt forslag til veileder har Helsedirektoratet foretatt en nærmere gjennomgang og revisjon av innholdet. Som ledd i dette revisjonsarbeidet har Helse-direktoratet gjennomført dialogmøter med flere representanter for fagmiljøene.

Sekretariatet oppfordrer foreningene til å særlig lese og kommentere del C: "Ledelse av helsetjenestens innsats", som bl.a. inneholder beskrivelse og tilrådinger om roller/avgrensinger for "Innsatsleder helse" og "Medisinsk leder helse". 
 
Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-for-helsetjenestens-organisering-av-skadested-horingsversjon

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling