Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp-utgave 4

10. november 2016

Høringsfrist 08.12.2016

Fristen er utløpt

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et beslutningsstøtteverktøy som er i bruk ved alle akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og mange legevaktsentraler (LV) i Norge.

Inntil 2013 var Legeforeningen ansvarlig for det faglige innholdet i NIMN, som ble utgitt av Laerdal Foundation. Helsedirektoratet har nå overtatt rettighetene til NIMN etter avtale med Laerdal Foundation.Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en faglig revisjon av NIMN. NAKOS opplyser at de har innhentet innspill og forslag fra et stort antall medarbeidere i spesialist- og primærhelsetjenesten, og at det innsamlede materialet er blitt bearbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra regionalt AMK-forum og NAKOS.

NIMN er inndelt i 40 kapitler ("oppslag") som omhandler utvalgte akuttmedisinske situasjoner, der AMK-operatøren får veiledning i hvordan de forskjellige situasjonene bør håndteres (spørsmål til innringer, hastegrad, akuttmedisinsk respons, råd til innringer, m.m.).

Sekretariatet har valgt å sende denne høringen ut til et stort antall organisasjonsledd, ettersom vi vanskelig kan bedømme hvilke fagområder som dette ikke er relevant for. Organisasjonsledd vurderer selv om høringen er relevant for den enkelte.

NAKOS har laget en presentasjon som omtaler viktige endringer i NIMN i forhold til tidligere versjoner. Se vedlegg.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling