Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

17. mars 2016

Høringsfrist 30.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Finansdepartementet om NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Om utredningen: Produktivitetskommisjonen ble opprettet 7. februar 2014 av Regjeringen Solberg. Kommisjonen har hatt som mandat å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og se nærmere på årsaker til at veksten har vært svakere de senere årene. Kommisjonen skulle også peke på områder der myndighetene bør iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten. Dette kommisjonens andre utredning. 

Les Legeforeningens høringsuttalelse til produktivitetskommisjonens første delrapport  

I rapporten har kommisjonen konsentrert seg om langsiktig produktivitetsvekst og behandlet tre områder:
1) forskning, innovasjon og adopsjon
2) bedre bruk av arbeidskraftressursene
3) tiltak for økt effektivitet i offentlig sektor

Det er særlig kapittel 6 om arbeidsmarked i omstilling, kapittel 7 om økt effektivitet i offentlig sektor, som er relevante, og noe fra kapittel 5 om forskning, innovasjon og adopsjon.  

Sekretariatet er særlig interessert i tilbakemeldinger om rapporten gir en dekkende analyse av problemstillingene, og særlig de som er relevante for helsesektoren. Vi er også interessert i en vurdering av om tiltakene i rapporten "treffer" på det som er dagens utfordringer i helsetjenesten.

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2016-3-ved-et-vendepunkt--fra-ressursokonomi-til-kunnskapsokonomi/id2476645/

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv