NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

14. desember 2016

Høringsfrist 06.02.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på høring.

Det vises til tidligere internhøring vinteren 2016, mens Kvinnsland-utvalgets arbeid pågikk. Legeforeningen mottok da 18 høringssvar, se lenke: https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2015/hoering-invitasjon-til-a-gi-skriftlige-innspill-til-kvinnsland-utvalgets-arbeid/hoeringsuttalelse/

Med utgangspunkt i foreningsleddenes synspunkter utarbeidet Legeforeningen et omfattende innspillnotat til utvalget 15. mars 2016. Notatet kan leses i sin helhet her: https://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horingsuttalelser/2016/legeforeningens-innspill-til-kvinnsland-utvalget/

1. Legeforeningens viktigste kommentarer til Kvinnsland-utvalget 15. mars 2016 var:

Behov for endringer i dagens styringsmodell. Legeforeningen mener en ny modell må bidra til at:

  • en eller annen form for regional forankring og samordning (enten regionale kontorer under eieravdeling i HOD eller foretak)
  • Helse Sør-Øst deles og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner,
  • antall styringslag reduseres (fjerne ett nivå),
  • dagens to styrenivåer reduseres til ett,
  • mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene og at stedlig ledelse innføres,
  • finansieringsordningene for bygg blir mer hensiktsmessige enn den nåværende,
  • åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges. 

2.       Kvinnsland-utvalgets forslag

Det offentlige utvalget har nå levert sin rapport. Den kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/ 

Kort oppsummert gir Kvinnsland-utvalget ingen entydig tilrådning til hvordan staten bør innrette sitt eierskap fremover. I viktige spørsmål er utvalget delt. Flertallet ønsker å videreføre dagens 4 regionale helseforetak. Halvparten av utvalget ønsker å fjerne styrene på HF-nivå. Den andre halvdelen er bekymret for maktsentralisering ved en slik endring, og går i mot forslaget. Et mindretall ønsker å dele Helse Sør-Øst. 

En nærmere beskrivelse av Kvinnsland-utvalgets forslag er presentert i høringsbrevet fra Legeforeningen. I høringsbrevet stilles det også spørsmål som er ønskelig at foreningsleddene tar stilling til i denne høringsrunden.

 

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling