Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene

17. mars 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Direktoratet for e-helse om opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene.

Om høringen: Hensikten er å presentere for spesialisthelsetjenesten et forslag til opplæringstiltak som skal produseres og vedlikeholdes fra Direktoratet for e-helse, og som vederlagsfritt skal kunne benyttes i sektoren.

Leger er i dag helt sentrale i koding som brukere av de medisinskfaglige kodeverkene i spesialisthelsetjenesten. Det er i dag så vidt vi vet ingen opplæring i koding i legers grunnutdannelse, heller ikke i legers videreutdannelse.

Utgangspunkt er at tiltakene skal kunne brukes lokalt, og at de skal ha et slikt omfang at det vil være mulig for Direktoratet å gjennomføre og vedlikeholde dem. Det foreslås derfor ikke heldagskurs i Direktoratets regi.

Vurdering av det eksisterende e-læringsprogrammet vil være en del av oppdraget.
Forslaget de har lagt vekt på er at tiltakene bør være:  

  • interaktive
  • tilrettelagt for bruk internt
  • fag/profesjonsspesifikke  

Les høringsbrevet fra Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse ønsker å høre om forslagene vil kunne være til nytte for lokal bruk, få innspill til prioritering av de modulene som er foreslått, og forslag til andre tema eller tiltak. 

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling