Høring - Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon"

13. juli 2016

Høringsfrist 20.08.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppfølgingen av legemiddelmeldingen gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. De ønsker skriftlige innspill til instituttets to foreløpige rapporter.

Den første rapporten (se vedlegg 1) utreder følgende to punkter:

1) Etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner
     i offentlig regi

2) Gjennomgang av dagens finansieringsordninger for vaksiner


Den andre rapporten (se vedlegg 2) tar opp følgende:

1) Opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.
Innretning og prioriteringer bør utredes nærmere. Utredningen skal for hvert av punktene inneholde et avsnitt om økonomiske og administrative konsekvenser.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for mer om innholdet i rapportene.

Saksbehandler

Charlotte I Henriksen Medisinsk fagavdeling