Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

15. september 2017

Høringsfrist 15.11.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en oppfølging av blant annet Stortingsmelding nr. 26 (2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste, med påfølgende endringer i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget er i hovedsak tydeliggjøring av gjeldende rett.

I forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det tatt inn i formåls­paragrafen at tjenesten skal bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt, samt å fremme sosial likhet i helse. Det foreslås i bestemmelsene om innholdet i helsestasjonstjenesten i § 6 og innholdet i skolehelsetjenesten i § 7, krav om at tilbudet skal inneholde kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer, skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp.

Høringsinstansene bes særskilt om å komme med innspill på om det eventuelt bør presiseres en plikt i forskriften om at helsestasjons- og skolehelsetjenesten må knytte til seg spesifikk kompetanse, som for eksempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Regjeringen.no (Ekstern lenke.)

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv