Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund

05. januar 2017

Høringsfrist 25.04.2017

Fristen er utløpt

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017.

Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag på kandidater til følgende verv:

  • president
  • visepresident
  • 7 øvrige medlemmer til sentralstyret
  • 3 varamedlemmer til sentralstyret

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. I tillegg kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om kandidatene er forespurt. Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har kjennskap til disse opplysningene.

Forslag på kandidater sendes skriftlig i brev eller på e-post til leder av valgkomiteen. Medlemmene kan også kontaktes per telefon eller e-post. Se høringsbrevet fra Legeforeningen for kontaktinformasjon.