Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

15. mai 2017

Høringsfrist 02.06.2017

Fristen er utløpt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og vil beskrive hvilken kompetanse barneverntjenesten bør besitte og hvilken kompetanse tjenesten må ha tilgang til. Arbeidet skal danne et svært viktig grunnlag for utviklingen av kompetansen i barnevernet
fremover. Det finnes i dag ingen nasjonale krav eller føringer for hvilken kompetanse
barneverntjenesten skal besitte. Utredningen skal bidra til å tydeliggjøre hvilke forventninger
som bør stilles til kompetanse i tjenesten og dermed også gi tjenestene et verktøy for
systematisk kompetansebygging. I tillegg skal den gi utdanningsinstitusjonene et bedre
grunnlag for å innrette sine grunnutdanninger etter fagfeltets identifiserte behov. Til sist, skal
utredningen bli viktig inn i Regjeringens varslede kvalitets- og kompetansesatsing i
barnevernet, blant annet i utviklingen av nye etter- og videreutdanninger.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum | Medisinsk fagavdeling