Høring - pasientens legemiddelliste

14. juni 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

I høringsnotatet foreslår departementet en løsning som tar utgangspunkt i gjenbruk og videreutvikling av dagens nasjonale e-helseløsninger (e-resept og kjernejournal). Reseptformidleren og nasjonal kjernejournal vil benyttes til sammenstilling av relevant informasjon fra hele legemiddelkjeden. Samtidig gjøres informasjonen tilgjengelig for helsepersonell som skal håndtere pasientens legemiddelbehandling på en forsvarlig måte. Departementet foreslår følgende:

- Utvidet lagringstid i reseptformidleren
- Reseptformidleren utvides med opplysninger om legemidler som ikke krever resept (interne ordinasjoner på sykehjem, legemidler gitt ved dagbehandling, reseptfrie legemidler mv.), kosttilskudd, alvorlige legemiddelreaksjoner (CAVE), legemiddelgjennomgang og interaksjonsvurderinger.
- Legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell uten rekvireringsrett fra
kjernejournalløsningen.
- Rett for pasienten til å reservere seg mot at reseptopplysninger og legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell.
- Plikt for leger til å oppdatere legemiddellisten. Leger må se, og forholde seg til listen før ny resept kan skrives eller det på annen måte gjøres endringer i pasientens
legemiddelbehandling.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv