Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

04. juli 2017

Høringsfrist 10.08.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innholdet i veilederen tar utgangspunkt i beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltak primærhelsemeldingen, Meld.St. nr. 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste".

Om veilederen: Veilederen retter seg først og fremst til ledere på alle nivåer i kommunen. Samhandling mellom helseforetak og kommune gjør at veilederen også har relevans for ledere og fagpersonell i spesialisthelsetjenesten. Veilederen inneholder åtte kapitler. Anbefalinger og henvisninger til krav i lov og forskrift omhandler særlig lederes ansvar for å legge til rette for at tjenestene kan gi helhetlige tilbud til personer med behov for bistand fra mange aktører. Tiltak handler i stor grad om tjenesteutvikling med vekt på operasjonalisering av krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Sekretariatet imøteser tilbakemelding på om veilederen vil kunne sette kommunene i bedre stand til å ivareta pasienter med store og sammensatte behov, evt. hva som mangler – og forslag til andre tiltak. 

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling