Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene

09. mars 2017

Høringsfrist 19.04.2017

Fristen er utløpt

En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og sammensetning.

Til landsstyremøtet 2016 var det fremmet en sak om endring av Legeforeningens lover som gjaldt representasjon (sammensetning) i regionutvalg. Saken ble ikke realitetsbehandlet i landsstyret, da det ble pekt på behov for grundigere utredninger før eventuelle endringer. Landsstyret ba derfor sentralstyret sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og eventuelt foreslå endringer i dagens ordning med Regionutvalg. Det skulle legges særlig vekt på utvalgenes oppgaveportefølje, sammensetning og økonomi. Gruppens anbefaling skulle videre legges frem som sak for landsstyret i 2017.

På sentralstyremøtet 10. november 2016 nedsatte sentralstyret følgende arbeidsgruppe: visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen Jon Helle, leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Kirsten Toft, leder av regionutvalg Sør-Øst Tor Severinsen og leder av Oslo legeforening Kristin Hovland. Arbeidsgruppens leder har vært Jon Helle. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen anbefaler justeringer av Legeforeningens lover. Det gjelder både regionutvalgets formål, samt regionutvalgets størrelse og sammensetning. Arbeidsgruppen anbefaler videre at det iverksettes tiltak som sikrer gode rutiner for regionutvalgenes plass i Legeforeningen. Det gjelder blant annet at relasjonen til de regionale helseforetakene, og at regionutvalgene gis verktøy (arbeidsrom, veileder) som ivaretar deres funksjon på best mulig måte. Det er samtidig avgjørende at regionutvalgene vokser frem i regionalt forankrede prosesser og etter lokale behov. Arbeidsgruppen anbefaler videre at det iverksettes rutiner som sikrer at konserntillitsvalgt blir involvert i regionutvalget.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm | Avdeling for jus og arbeidsliv