Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019

03. mars 2017

Høringsfrist 19.04.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2017-2019 vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 16. februar 2017, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.

Sentralstyret besluttet 11. oktober 2016 å nedsette en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til nytt arbeidsprogram. Arbeidsgruppen har bestått av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, og Christer Mjåset, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i prosessen mot nytt utkast.

Arbeidsprogrammet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal arbeide med i neste toårsperiode. Det har vært et viktig mål for arbeidsgruppen at foreningsleddenes stemme er ivaretatt i arbeidsprogrammet. Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på de foreslåtte standpunktene i vedlagte utkast.

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling