NOU 2017: 12 Svikt og svik

11. september 2017

Høringsfrist 19.10.2017

Fristen er utløpt

Barne – og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2017:12 Svikt og svik.

Barne– og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2017:12 Svikt og svik, fra det regjeringsoppnevnte Barnelovsutvalget. Utvalgets mandat har vært å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Utvalget ble også bedt om å utrede hvorvidt man bør opprette en fast granskningskommisjon for alvorlige barnevoldssaker.

I hvert kapittel presenterer utvalget forslag til tiltak for å forbedre tjenesteapparatet, herunder tiltak for å:

  • Forbedre tjenestepersoners kunnskap og kompetanse (kap. 7)
  • Fremme bedre samarbeid og samordning (kap. 8)
  • Sikre kunnskap, kompetanse og rutiner for samtaler med barn, barn medvirkning og sikkerhets- og risikoarbeid (kap. 9)
  • Legge til rette for at helsestasjon og barnevernstjenesten kan utføre hjemmebesøk som del av sin oppsøkende virksomhet (kap. 10)
  • Bedre følge opp personers om begår gjentatte seksuelle overgrep (kap. 11)
  • Kompetanseheving om regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergelsesplikt og endring i gjeldende regelverk (kap. 12)
  • Fremme bevissthet om barnets beste (kap. 13)
  • Sørge for at tilsyn fører til læring i tjenestene, og styrke tilsynsmyndighetenes arbeid på dette feltet (kap. 14)
  • Etablere en fast undersøkelsesordning for gjennomgang av alvorlige saker (kap. 15)
  • Bedre strukturelle forhold i barnevernstjenesten (kap. 16)

Legeforeningen ber om tilbakemelding på tiltakene som presenteres, hvor tiltakene presentert i kap. 7, 10, 12 og 14 fremstår særlige relevante. Vi imøteser også andre forslag til tiltak, og forslag til hva Legeforeningen kan bidra med i dette arbeidet.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv