Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

17. juli 2018

Høringsfrist 28.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet sender på høyring dei innkomne forslaga til endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

Departementet vurderer normalt ein gong i året om det er behov for endringar i denne forskrifta. Alle innkomne forslag er vurdert i samråd med Samordna opptak (SO), som etter omorganisering av kunnskapssektoren nå er ein del av Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking (Unit). Det er gjort greie for forslaga til endringar i vedlagte høyringsnotat

Forslaga om endringar i forskrifta omfattar:

  • Kap. 2 Generell studiekompetanse §§ 2-3 og 2-4
  • Kap. 4 Spesielle opptakskrav §§ 4-3, 4-4, 4-7, 4-9, 4-10 og 4-11
  • Kap. 5 Opptak på visse vilkår § 5-1

Departementet har fått forslag om endringar i opptaksforskrifta frå seks instansar innan den fastsette fristen 15. april 2018. Dei fleste forslaga er omtalte i høyringsnotatet.

Vi gjer merksam på at det er fleire instansar som har meldt inn ønskje om endringar i kapittel 7 Rangering av søkjarar ved opptak. Som følgje av Stortingets oppmodingsvedtak (nr. 887), vil ikkje departementet foreslå endringar i denne omgangen.

Departementet legg til grunn at endringar som er foreslått og som ikkje påverkar val av fag som elevane gjer i vidaregåande opplæring, skal få verknad frå og med opptak til studieåret 2019-2020.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling