Forslag om endringer i smittevernloven

04. september 2018

Høringsfrist 19.10.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i smittevernloven. Forslaget er en oppfølging av departementets Stortingsmelding om beredskap mot pandemisk influensa fra 2012/2013. Endringene er ment å klargjøre og presisere enkelte bestemmelser i loven.

Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som skal vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår (kapittel 4), samt en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning (kapittel 5). Videre foreslås enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven (kapittel 6), blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person må behandles for å unngå resistensproblematikk.

I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver (kapittel 7), og tydeliggjøring av rollene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (kapittel 8). Videre foreslås en styrking av det regionale leddet ved å presisere de regionale helseforetakenes oppgaver innenfor smittevern (kapittel 9).

Forslag om tuberkuloseundersøkelse for au pairer og andre lignende grupper omhandles i kapittel 12.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-om-endringer-i-smittevernloven/id2609000/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2023.08.2018&utm_content=H%C3%B8yringar

Saksbehandler

Stine Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv