Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

28. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i egenandelsforskriften på høring. Helse - og omsorgsdepartementet foreslår en endring av egenandelsregisterforskriften

§ 11 om utlevering av opplysninger fra Egenandelsregisteret.

I dag kan det bare utleveres opplysninger fra registeret til personell som yter eller bidrar til å yte helsehjelp til den registrerte. Dagens forskrift åpner ikke for å utlevere opplysningene til helseanalyser, kobling mot andre registre mv. Departementet foreslår at Helsedirektoratet skal kunne utlevere fødselsnumre, ID numre, eller annet hjelpenumre når dette er nødvendig for å kunne koble opplysninger i genandelsregisteret med opplysninger i andre offentlige registre. Formålet med utleveringen og koblingen skal være å utarbeide statistikk for å kunne vurdere og videreutvikle frikortordningene. 

Bakgrunnen for endringsforslaget er at departementet har bedt Helsedirektoratet om å vurdere effekter av endringer i egenandelstaksordningene. I den forbindelse bes det om tall på virkningen av ulike forhold/variabler for å beskrive effekt på grupper. Direktoratet skal blant annet vurdere betydningen av ulike sosioøkonomiske forhold. Det omfatter variabler som for eksempel hjelpestønad, grunnstønad, uføretrygd og inntekt. Dette er indikatorer som viser behov for helsetjenester og økonomisk situasjon. Endringen åpner for at Egenandelsregisteret kan innhente inntekts- og stønadsopplysninger, utdanningsopplysninger mv. om personer registrert i registeret, som igjen kan danne grunnlag for statistikk.

Vurderingen skal belyse fordelingen av brukere og deres utgifter knyttet til egenandelstak 1 og 2, og hvilke grupper som får økte eller eventuelt reduserte utgifter som følge av en eventuell sammenslåing. Helsedirektoratet har besvart på deler av spørsmålene, blant annet hvor mange som får økte eller reduserte utgifter, omfang av økningen eller reduksjonen og hvor mange i ulike aldersgrupper som får økning eller reduksjon i utgifter.

Helsedirektoratet har vurdert at for å gjennomføre oppdraget fullt ut, må de koble opplysninger om inntekt og stønadsinformasjon fra Skattedirektoratet og NAV med opplysninger i Egenandelsregisteret. Dette kan gjennomføres ved at Helsedirektoratet gir Skattedirektoratet og NAV en liste med fødselsnumre til registrerte det ønskes inntekt og stønadsopplysninger om, slik at Skattedirektoratet og NAV kan koble på ønsket informasjon, som deretter sendes Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil sammenstille de mottatte opplysningene med opplysninger i Egenandelsregisteret med fødselsnummer som koblingsnøkkel, for deretter å fjerne koblingsnøkkelen fra de sammenstilte opplysningene.

Resultatet av sammenstillingen skal være statistikk som kan brukes av statlige myndigheter til å foreta endringer i egenandelsordningen. Statistikken vil være anonym.
Helsedirektoratet vurderer i brev datert 20. april 2017 at dagens forskrift ikke gir hjemmel til å gi ut fødselsnummer fra egenandelsregisteret til Skattedirektoratet, NAV eller andre for å utarbeide statistikk om frikortmottakeres økonomiske situasjon.

Det kan også være aktuelt med tilsvarende sammenstilling med Helsedirektoratets oppgjørssystem for behandlere, KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og Eresept oppgjør.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv