Forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

10. oktober 2018

Høringsfrist 19.11.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget ble også gjort kjent gjennom statsbudsjettet for 2019, som ble lagt frem mandag 8. oktober.

Departementet skriver at ett sentralt formål med høringsnotatet er å evaluere bestemmelsene om egenandelfritak ved behandling på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og psykiatrisk ungdomsteam (PUT). Høringsnotatet inneholder også forslag om egenandelsfritak ved første konsultasjon på overgrepsmottak og behandling ved Statens barnehus.

Den formelle regelen har vært at pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten kan avkreves egenandel når helsehjelpen skjer poliklinisk. Det er fastsatt enkelte unntak fra denne hovedregelen. Innenfor områdene poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling mot rusmiddelavhengighet skal pasienter under 18 år ikke betale egenandel. Når helsehjelp ytes overfor denne pasientgruppen dekker staten egenandelen.

Endringsforslagene dreier seg hovedsakelig om å formalisere noe som har vært praktisert i deler av tjenesten i flere år. Da finansieringen av refusjonstakster skulle legges om i 2017 ble det klart at det har foregått en praksis, særlig ved BUP og PUT der pasienter også eldre enn 18 år har fått fritak for egenandel. Hensynet til kontinuitet i behandlingen har vært et av hovedargumentene som er løftet frem som årsaken til denne praksisen. Endringene som nå foreslås skal sikre lik praksis mellom helseforetakene.

I somatikken er grensen for egenandelsfritaket nå 16 år. Legeforeningen har lenge argumentert for at grensen bør heves, slik at ungdommer uten hinder av økonomi kan søke legehjelp.

Departementet foreslår nå at aldersgrensen utvides for pasienter som mottar helsehjelp fra BUP og PUT. Pasienter som får helsehjelp på BUP skal ikke bli avkrevd egenandel før etter fylte 23 år, og pasienter på PUT skal ikke bli avkrevd egenandel før etter fylte 30 år.

Les mer i vedlagte dokumenter og på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetenesta/id2614607/?factbox=horingsbrev

 

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling