Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

28. juni 2018

Høringsfrist 28.09.2018

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring rapporten "Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver". Rapporten, som ble lagt frem 25. mai i år, er utarbeidet av en ekspertgruppe som har gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten i Norge. Ekspertgruppen har utredet ulike modeller for en fremtidig bedriftshelsetjeneste.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på ekspertgruppens vurderinger og forslag til ulike modeller for organisering av bedriftshelsetjenesten. Etter høringsrunden sier departementet at de på egnet måte vil involvere partene i det videre arbeidet.

Rapportens hovedkonklusjon er at ekspertgruppen går inn for å videreutvikle dagens lovbaserte BHT-system. De anbefaler ikke modeller som er markedsbaserte, forsikringsbaserte eller partsbaserte. En oppsummering av dette kan finnes på side 110, under pkt. 13.5.5.

Rapporten foreslår at det stilles krav om minst 50 % legestilling, med spesialiteten arbeidsmedisin. Dette kan leses mer om under ekspertgruppens vurdering av kompetanseområdet arbeidsmedisin og arbeidshelse, på side 99.

Rapporten gir ellers en oversikt over status og aktørene i arbeidsmiljøarbeidet i Norge, og oppsummerer mye av forskningen på feltet.

Rapporten legger videre stor vekt på kostnadsbesparelsen av et godt arbeidsmiljø og en god bedriftshelsetjeneste. Elementene trekkes frem som rimelige tiltak, sammenlignet med kostnadene frafall medfører for både arbeidsgiver og samfunn.

Rapporten løfter frem flere argumenter som vurderes å være i tråd med Legeforeningens tidligere innspill knyttet til bedriftshelsetjenesten. Ved ønske om mer informasjon om Legeforeningens tidligere politikk på feltet, se vedlagt notat om Legeforeningens gjennomgang av bedriftshelsetjenesten fra mai 2017.

Sekretariatet ber om at foreningsleddene vurderer om det er elementer rapporten ikke berører i tilstrekkelig grad.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg | Samfunnspolitisk avdeling