Innspill til ny folkehelsemelding

29. juni 2018

Høringsfrist 10.08.2018

Fristen er utløpt

Legeforening mottok denne uken en invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å komme med innspill til regjeringens nye folkehelsemelding. Fristen for å sende inn innspill er i midten av september. Det er dessverre derfor svært kort frist. Den nye folkehelsemeldingen skal legges frem våren 2019.

HOD skriver at folkehelsen i Norge er god, og at levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. De ser likevel at psykiske lidelser, lav fysisk aktivitet, usunt kosthold, overvekt, tobakk, alkoholbruk og skader fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. De ser også at Norge fortsatt har store sosiale og geografiske forskjeller i helse. Dette er utfordringer de mener vi kan, og skal, gjøre noe med, og som den nye folkehelseministeren sier hun ønsker å løfte i den kommende folkehelsemeldingen.

HOD skriver at et viktig mål for regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Bedre folkehelse løftes frem som en sentral del av dette arbeidet. Regjeringen skal arbeide med å redusere sosiale forskjeller i helse, og med å forebygge ensomhet og integrere psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. De ønsker også å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. HOD skriver at de ønsker innspill på hvordan de kan legge til rette for innovasjon, offensive og fremtidsrettede løsninger for et mer helsevennlig samfunn.

Legeforeningen ber om at foreningsleddene kommer med innspill knyttet til følgende problemstillinger:

  • Tidlig innsats: God folkehelse starter tidlig. Hva er bra og hva kan de gjøre bedre?
  • Ikke-smittsomme sykdommer (NCD), inkludert psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser. Effektive tiltak i og utenfor helsetjenesten.
  • Sosial ulikhet i helse. Forskjellene øker, hva trengs av nye grep?

Legeforeningens bidro med innspill til forrige folkehelsemelding i 2014. Disse kan leses her:

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Legeforeningens-innspill-til-Folkehelsemeldingen/

Mer informasjon om den forrige folkehelsemeldingen fra 2014/2015 kan dere finne i vedlagte bakgrunnsdokumenter og ved å følge linken under:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/

 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling