Å bygge broer – Rapportutkast til intern høring i Legeforeningen

26. juni 2019

Høringsfrist 19.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette ut  utkast til rapporten "Å bygge broer - Samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinerte helsetjenester" på høring i organisasjonen.

Rapporten ble godkjent for intern høring av Legeforeningens sentralstyre 19. juni 2019.


Rapporten er et skritt videre i Legeforeningens utvikling av politikk om samhandling. Rapporten tar sikte på å danne et faglig grunnlag for utvikling av modeller for samhandling i helsetjenesten i Norge. Den utforsker hva som kan være innholdet i foreslåtte strukturelle behandlingstiltak  for pasienter med behov for koordinerte og sammensatte tjenester over tid.

 

Samhandling er et begrep som rommer mye. Denne rapporten gir en oversikt over ulike måter å organisere helsetjenester på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse sykdomsforløp. Som ledd i dette drøfter rapporten ulike norske og utenlandske modeller for integrerte tjenester. Rapporten viser at det ikke er noen enhetlig forståelse av hva som legges i begrepet "integrerte tjenester", og at de lokale forholdene har svært stor betydning for utforming og organisering av effektive helsetjenester.

 

Gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget i rapporten viser at man skal være forsiktig med å forvente stor helseøkonomisk effekt av omorganisering. Løsninger som er utviklet i andre land kan ikke uten videre overføres til norsk helsetjeneste uten å ta hensyn til forskjeller i organisering og finansiering av helsevesenet. Integrerte helsetjenester kan likevel for enkelte pasientgrupper være hensiktsmessig.

 

Samhandling er en tematikk som berører alle deler av vår organisasjon, vi ønsker derfor å sende dette utkastet på intern høring for å få foreningsleddenes innspill på form og innhold før rapporten ferdigstilles.

 

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling