Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste

27. september 2019

Høringsfrist 15.11.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring om adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste. Høringen omhandler forslag om å utvide antallet etater og kjøretøy som skal ha lov til å benytte kollektivfeltet.

Bakgrunnen for oppdraget som er gitt til vegvesenet er til dels et spørsmål i spørretimen i Stortinget der det fremkom at trygghetspatruljen (heretter TP) i Trondheim kommune har et ønske om og et behov for å ta i bruk kollektivfeltene. TP er en enhet i Trondheim kommune som på dagtid har ansvaret for utløste trygghetsalarmer, og som på nattestid fungerer som en tradisjonell hjemmesykepleie der de i tillegg til å rykke ut i forbindelse med utløste trygghetsalarmer også behandler pasienter etter en fastsatt liste. TP forteller at de på dagtid har behov for å ha tilgang til kollektivfeltene fordi de tidvis opplever at køkjøring gjør at de bruker lang tid på å nå frem til pasienter. Formålet med å kunne ta i bruk kollektivfeltet er at TP og lignende etater skal kunne komme raskere frem i de tilfellene der en har akutt behov for helse- og omsorgstjenester og der det i ytterste konsekvens kan stå om livet. Vegvesenet foreslår at det kun skal være adgang til å benytte kollektivfelt ved akutte hendelser.

 

I tillegg har det fremkommet ønske fra Kriminalomsorgens transporttjeneste, med bakgrunn i erfaringer de har gjort under transport og fremstilling av innsatte for politiet og kriminalomsorgen, en oppgave transporttjenesten har hatt siden august 2014. Utfordringer med kødannelse, særlig inn og ut av Oslo, har gjort det vanskelig å beregne tidsbruk og møte opp presist ved domstolene, helsetjenesten, politiet mv. Kjøring i kø fører også til utfordringer mer arbeidstid for de ansatte, og kan medføre sikkerhetsutfordringer. Transporttjenesten forteller at det i dag er ca. fem biler som kjører inn til Oslo hver dag. De mener presset på kollektivfeltet derfor ikke vil øke merkbart ved å tillate slik kjøring. Det foreslås at transporttjenesten skal ha tilgang til kollektivfeltet «der omstendighetene krever det». Vegvesenet skriver at vilkåret gjør at man ikke skal benytte kollektivfeltet i ethvert tilfelle av kø, men at førere må ha et bevisst forhold til når ordlyden er oppfylt.

 

Legeforeningen ber om innspill fra foreningsleddene på de foreslåtte endringene, og ber særlig foreningene vurdere om de foreslåtte endringene kan tenkes å påvirke fremkommeligheten og akuttberedskapen for de kjøretøyene som i dag har adgang til å benytte kollektivfeltet.

 

Les mer på nettsidene til Statens vegvesen:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2804765

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv