Endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

23. oktober 2019

Høringsfrist 18.11.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Denne høringen skal behandles av sentralstyret.

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Endringene gjelder adgangen til å kreve egenandel fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

HOD skriver at de regionale helseforetakene etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt og består av basisbevilgning (rammebevilgning) og aktivitetsbasert finansiering, herunder bl.a. Innsatsstyrt finansiering (ISF). ISF-ordningen utbetaler midler i tråd med faktisk aktivitet innenfor somatisk pasientbehandling (innlagte så vel som polikliniske pasienter) og pasientbehandling utført poliklinisk innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg kan sykehusene og andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten avkreve pasienten enkelte betalinger. Blant disse betalingene er egenandel for poliklinisk helsehjelp og også gebyr som skal betales når pasienten ikke møter opp til avtalt time.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) HOD, foreslås det endringer i ISF-ordningen som også har implikasjoner for i hvilke tilfeller det er relevant å avkreve pasienten for egenandel. Det foreslås også å øke gebyret for uteblivelse innenfor somatisk pasientbehandling. En utvidelse av pasienters plikt til å betale egenandel forutsettes at forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten endres.

 

Endringene går altså bl.a. ut på:

  • Utvidelse av utførende personell innenfor somatikk
  • Telefonkonsultasjoner innenfor somatikk
  • Endret nivå på gebyret når pasienten ikke møter

 

Les mer om høringen på sidene til Helse- og omsorgsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetensta/id2674465/?expand=horingsbrev

 

Saksbehandler

Sophia Bertelsen Eusébio Medisinsk fagavdeling