Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om en endring i Pasientskadeloven, som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere.

 

Departementet foreslår også forskriftsendringer som øker private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. Det foreslås også endringer i ordningens risikoklasser for å oppnå en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper.

 

Bakgrunnen for høringen

For offentlig helsetjenester innbetaler de regionale helseforetakene (RHF), kommuner og fylkeskommuner i dag et årlig tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som skal finansiere de forventede utbetalingene hvert år. For kommuner og fylkeskommuner tas det utgangspunkt i befolkningsdata.

 

I 2009 ble pasientskadeordningen utvidet til også å omfatte pasientskader voldt utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Denne delen av ordningen finansieres i dag ved at private helsetjenester som yter helsehjelp betaler tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Privat helsetjeneste er en virksomhet uten avtale med kommune eller RHF. Tilskuddene, som er fastsatt i forskrift, er differensiert for grupper av helsepersonell basert på skaderisiko og omfang av virksomheten. Ordningen forutsettes å være selvfinansiert. Tilskuddene betales inn årlig til et fond i NPE som skal gå til dekning av alle fremtidige kostnader, for eksempel kostnader til saksbehandling, advokatutgifter og erstatningsutbetalinger, knyttet til skader i privat helsetjeneste som måtte ha inntruffet i det aktuelle året.

 

NPE har over tid etterlyst en lovhjemmel i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste. NPE har også etterlyst lovfesting av tvangsgrunnlag for innkreving av utbetalt erstatning og NPEs kostnader til saksbehandling hos virksomheter som ikke har betalt pliktig tilskudd.

 

Departementet skriver at de ved fastsettelse av nye tilskuddssatser står overfor tre hovedutfordringer:
- Nivå: sikre nødvendige inntekter (tilskudd) til fondet
- Fordeling: redusere kryssubsidiering mellom personellgrupper
- Gamle saker: dekke kostnader til skader inntruffet før 2009 og for de første årene etter
2009 når tilskuddssatsene var for lave.

 

Les mer om høringen og de foreslåtte endringene i vedlagte dokumenter eller på høringssidene til Helse- og omsorgsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-pasientskadeloven-og-forskrifter-til-loven---endringer-i-tilskuddsordningen-for-privat-helsetjeneste-mv/id2660746/

 

 

 

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse Avdeling for jus og arbeidsliv