Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning

06. august 2019

Høringsfrist 29.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forskningsrådet har sendt ut sitt utkast til policy for åpen forskning på høring. Dette utkastet omhandler blant annet å åpne opp deler av forskningsprosessen, og tilgjengeliggjøre og gjenbruke tidligere forskningsresultater som grunnlag for ny forskning.

Forskningsrådet håper at åpen forskning skal kunne legge til rette for helt nye kunnskapsprosesser som tar høyde for målkonflikter samt dilemmaer og kompleksitet i utfordringer og problemstillinger.  

Policyen har tre hovedmål for å favne de ulike aspektene av åpen forskning:  

  • Bidra til et velfungerende forskningssystem 
  • Bidra til bærekraftig verdiskaping og å løse samfunnsutfordringer 
  • Styrke tilliten til forskningen 

Åpen forskning vil påvirke hvordan forskning finansieres, utføres, evalueres og hvordan resultater deles og etterprøves. Dette vil kreve kulturendringer både i forskningsmiljøene og i institusjoner og organisasjoner. Forskningsrådet mener derfor det er helt nødvendig med et godt samarbeid med forskerne, forskningsinstitusjonene og relevante aktører nasjonalt og internasjonalt for å gjennomføre tiltakene i policyen.   

  

Les mer på siden til Forskningsrådet:  https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/forskningsradets-policy-for-apen-forskning--ny-mulighet-til-a-gi-innspill/?utm_campaign=27-06-2019&utm_medium=email&utm_source=apsis%C2%A8  

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

29. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

Saksbehandler

Hedda Maurud Fagmedisinsk avdeling