Høring: NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

03. september 2019

Høringsfrist 14.11.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Justis- og Beredskapsdepartementet sender beredskapshjemmelutvalgets utredning NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer på høring.

Hva angår helserelaterte spørsmål sier utredningen at "Bestemmelsen skal gi adgang til suspensjon eller modifikasjon av både materielle og prosessuelle rettigheter. Grunnleggende rettigheter innen helse skal ikke omfattes." Utvalget vurderer beredskap i ekstraordinære situasjoner i fredstid. Utvalget har ikke hatt tilgang til Helsedirektoratets revidering av helseberedskapsloven, og dette er dermed ikke nevnt i NOUen.

Innenfor helse og omsorg er følgende punkter kategorisert som kritisk samfunnsfunksjon:

 • Helsetjenester: Evne til å tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå
  død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter.
 • Omsorgstjenester: Evne til å yte nødvendig omsorg til syke og hjelpe trengende i hjemmet og i institusjon.
 • Folkehelsetiltak: Evne til å verne befolkningens liv og helse ved befolknings rettede tiltak ved sykdomsutbrudd og andre hendelser.
 • Atomberedskap: Evne til å håndtere atomhendelser og til å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser

Utvalget foreslår blant annet følgende begrensninger på bruken av krisefullmaktsloven:

 • Hjemmelen skal kun komme til anvendelse i ekstraordinære kriser, det vil si situasjoner der kritiske samfunnsfunksjoner eller andre tungtveiende samfunnsinteresser er truet som følge av en eller flere alvorlige hendelser
 • Forskriften kan ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å håndtere krisen
 • Forskriften kan ikke fravike regler i Grunnloven eller i menneskerettskonvensjoner som etter menneskerettsloven gjelder som norsk lov
 • Forskriften må gis av Kongen i statsråd
 • Forskriften og begrunnelsen for denne må legges fram for Stortinget innen 10 dager
 • Stortinget kan på et hvilket som helst tidspunkt oppheve kriseforskriften med minst 1/3 av stemmene
 • Forskriften kan maksimalt gjelde i seks måneder

Utvalget har konkludert med at det er flere fordeler enn ulemper med en sektorovergripende fullmaktshjemmel, så lenge en slik fullmaktshjemmel inneholder stramme og konkrete skranker og vilkår for anvendelse. En sektorovergripende fullmaktshjemmel bør samtidig inkludere en hjemmel til å suspendere rettigheter gitt i annen lovgivning, for å sikre at det ikke overlates til ulovfestet nødrett alene.

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 14. november 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv