Høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2

13. februar 2019

Høringsfrist 05.04.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til fase 2 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag. Fase 1 har vært implementert fra februar 2018, og har blitt evaluert og oppdatert i forbindelse med utarbeidelsen av fase 2. Denne høringen inneholder derfor både utkast til fase 2 om rehabilitering og oppfølging, og endringer og nye målepunkter for fase 1.

 

Direktoratet skriver at målsetningen med «Pakkeforløp hjerneslag” Fase 2 – rehabilitering og oppfølging” er at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder ansvarsavklaring og innhold. Pakkeforløpet presenterer en systematisk vurdering av ulike forløp etter utskriving fra akuttavdeling, og som vil kunne benyttes som verktøy for en del andre pasientgrupper.

Helsedirektoratet har bedt Legeforeningen og andre instanser om å svare på høringen via en quest back-undersøkelse. Vedlagt finner dere en pdf som viser spørsmålene som ønskes besvart. Det bes om at foreningsleddene forsøker å utarbeide sine høringssvar etter mal fra spørsmålene i dokumentet.

Du kan lese mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2#h%C3%B8ringsutkast

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling