Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn

11. april 2019

Høringsfrist 29.04.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring arbeid som er igangsatt for å opprette hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Det er bevilget penger til å sette i gang et slikt arbeid som en oppfølging av Redd Barnas rapport "Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Rapporten fra Redd barna belyste ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn. Helsedirektoratet skal i tillegg til hjelpetjenesten utrede et helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Dokumentet som er sendt på høring beskriver behov og mål, målgruppen for tiltaket, modeller/organisering av tjenesten og de juridiske rammebetingelsene. Det er under arbeidet innhentet erfaringer fra helseforetak og andre som kjenner denne målgruppen.

 

Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på følgende temaer:

  • Målgruppe.
  • De foreslåtte modellene, særlig modell 3.
  • Forslag om direkte kontakt uten henvisning fra fastlege.
  • Forslag om å samle lavterskeltjenesten og behandlingsordningen i poliklinikk
  • Juridiske vurderinger og konklusjoner.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/lavterskeltjeneste-og-helhetlig-behandlingstilbud-for-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-horing#høringsutkast-og-vedlegg

 

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling