Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn

11. april 2019

Høringsfrist 29.04.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring arbeid som er igangsatt for å opprette hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Det er bevilget penger til å sette i gang et slikt arbeid som en oppfølging av Redd Barnas rapport "Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Rapporten fra Redd barna belyste ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn. Helsedirektoratet skal i tillegg til hjelpetjenesten utrede et helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Dokumentet som er sendt på høring beskriver behov og mål, målgruppen for tiltaket, modeller/organisering av tjenesten og de juridiske rammebetingelsene. Det er under arbeidet innhentet erfaringer fra helseforetak og andre som kjenner denne målgruppen.

 

Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på følgende temaer:

  • Målgruppe.
  • De foreslåtte modellene, særlig modell 3.
  • Forslag om direkte kontakt uten henvisning fra fastlege.
  • Forslag om å samle lavterskeltjenesten og behandlingsordningen i poliklinikk
  • Juridiske vurderinger og konklusjoner.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/lavterskeltjeneste-og-helhetlig-behandlingstilbud-for-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-horing#høringsutkast-og-vedlegg

 

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling