Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet

08. mai 2019

Høringsfrist 30.05.2019

Fristen er utløpt

Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid utarbeidet et utkast til samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet. 

Direktoratene etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe i august 2017 for å utarbeide et forslag til samhandlingsforløp. Arbeidsgruppen besto av brukerrepresentanter, fagmiljø og relevante tjenester innen barnevern, psykisk helse og rus, og ble ledet av Mette Bengtson, avdelingsdirektør i Bufetat, region øst. Bufdir og Hdir var sekretariat for arbeidsgruppen. Implementering av samhandlingsforløpet planlegges høst 2019/vår 2020. 

 

Høringen dreier seg bl.a. om bedre rutiner for å fange opp og behandle psykiske lidelser og rusproblemer blant barn som er i kontakt med barnevernet. Det lanseres også et nytt begrep, "samhandlingsforløp", etter mal fra arbeidet med pakkeforløpene. Utkastet til samhandlingsforløp beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. 

 

Et sentralt spørsmål i høringen er hvordan barnevernet, som ikke er del av helsetjenesten, kan sikres tilstrekkelig god fagkompetanse slik at psykiske plager og rusproblemer identifiseres og ev henvises videre til riktig instans i kommune- eller spesialisthelsetjeneste. Både fastleger og BUP-leger, evt også rusmedisinere, er aktuelle samarbeidspartnere som bør høres i saken. 

 

Utkastet til Helsedirektoratet er kun tilgjengelig i digital versjon på Helsedirektoratets nettsider: 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast  

 

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet: 

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus#h%C3%B8ringsutkast  

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling