Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen

11. februar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Det foreslås endringer i flere bestemmelser i Legeforeningens lover knyttet til fagaksen.

Endringsforslagene er systematisert i to deler der den første delen omhandler forslag til endringer som fremmet av fagstyret.
Disse endringene er stort sett av formell karakter, men er med på å sikre at arbeidet i fagaksen kan gå lettere og at det blir enklere å administrere.
Den andre delen omhandler forslag til mindre justeringer av lovverket slik at det er tilpasset en ny spesialitetsstruktur.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv