Høring – endringer i narkotikaforskriften

06. februar 2020

Høringsfrist 12.03.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk ut forslag til endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften) §§ 18 og 19 å høring.

 

Narkotikaforskriften § 18 gir hjemmel for gebyr for arbeidet med narkotikasertifikater. Hjemmelen har til nå ikke vært benyttet. I høringen foreslås størrelse på gebyret. Narkotikaforskriften § 19 inneholder krav om legeerklæring ved medbringing av narkotiske legemidler til Norge. I høringen foreslås mer detaljerte krav til legeerklæringen.

 

Legemiddelverket har i senere tid utstedt i overkant av 2700 narkotikasertifikater (innførsel og utførsel) i året. Det sendes kvartals- og årsregnskap om dette til INCB (The International Narcotics Control Board). I dag er det 57 registrerte virksomheter, som gebyrene fordeler seg på i ulikt omfang. Kostnadene forbudet med dette tilsier at størrelsen på gebyr bør være kr. 1.300,- pr. sertifikat, noe som medfører at det anslagsvis kan kreves inn ca. 3,5 millioner per år. Dette er tenkt å dekke alle kostnadene Legemiddelverket har med utstedelse av sertifikater og regnskap, det vil si personell, fakturering og infrastruktur, herunder drift av IT systemer. Legemiddelverket foreslår at det gis hjemmel for å sette ned gebyrets størrelse eller frafalle krav om gebyr. Tilsvarende hjemmel finnes i legemiddelforskriften § 15-3.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 12. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

 

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv