Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

17. januar 2020

Høringsfrist 09.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har sendt på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger). Forslagene innebærer i hovedsak en forenkling av regelverket, blant annet for å legge til rette for ny modernisert saksbehandlingsløsning. Denne saksbehandlingsløsningen er planlagt realisert i Arbeids- og velferdsetaten våren 2021. 


ASD foreslår enkelte endringer i folketrygdloven kapittel 8 "Sykepenger" for å legge til rette for å effektivisere, digitalisere og automatisere saksbehandlingen i ny saksbehandlingsløsning som er planlagt realisert våren 2021. Forslagene innebærer ingen endringer i kompensasjonsnivå for sykepenger eller økt belastning for arbeidsgiver


ASD mener den foreslåtte endringen er av lovteknisk art og innebærer en forenkling av regelverket. Endringen skal ifølge ASD ikke ha administrative konsekvenser utover å lette saksbehandlingen. Endringen skal heller ikke ha økonomiske konsekvenser.


Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  


Les mer på siden til arbeids- og sosialdepartementet her


Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv