Høring: Forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven

12. august 2020

Høringsfrist 26.08.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet via Akademikerne mottatt høringen forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven.

Forslaget er primært knyttet til opprettelse av et lavterskeltilbud for håndtering av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. I tillegg foreslås det enkelte endringer og presiseringer i diskrimineringsombudsloven. Departementet foreslår å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndtere brudd på gjengjeldelsesforbudet knyttet til varsling. Akademikerne har tidligere uttalt seg positivt til at det opprettes et lavterskeltilbud/nemnd for varslingssaker.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv