Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6

01. juli 2020

Høringsfrist 24.08.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til endringer i apotekloven § 6-6. Høringen sendes ut slik at biotilsvarende legemidler kan omfattes av bytteordningen i apotek.

HOD opplyser i sitt høringsbrev at forslaget vil legge til rette for at bytteordningen fremover kan forvaltes i takt med den medisinske og regulatoriske utviklingen, slik at potensialet for konkurranse og lavere legemiddelpriser kan utnyttes best mulig.

 

HOD beskriver bagrunnen for endringene med at et av de overordnede målene for legemiddelpolitikken er at legemidler skal ha lavest mulig pris, jf. Legemiddelmeldingen Meld. St. 28 (2014-2015)og Innst. 151 S (2015-2016). Ordningen med legemiddelbytte i apotek bidrar til dette. Legemiddelbytte i apotek ble innført i 2001, og er et av de viktigste legemiddelpolitiske styringsverktøyene i Norge, sammen med trinnpris, maksimalpris og blåreseptordningen. HOD skriver videre at hensikten med forslaget er å legge til rette for at bytteordningen fremover kan forvaltes i takt med den medisinske og regulatoriske utviklingen, slik at potensialet for konkurranse og lavere legemiddelpriser kan utnyttes best mulig.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling