Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19

18. mai 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 13. mai 2020 på høring et forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av koronautbruddet.

Legeforeningen støtter forslaget. Nedenfor redegjøres det nærmere for forslagets innhold og for Legeforeningens syn.

 

Nærmere om forslaget

Det følger av helseberedskapsloven § 1-3 siste ledd at departementet i forskrift kan bestemme at også virksomheter som tilbyr materiell, utstyr og tjenester av betydning for helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, skal omfattes av loven. Helseberedskapsloven gir vide fullmaktshjemler i krisesituasjoner og adgang til å gi nærmere forskrifter om beredskapstiltak.

 

Departementets forslag går ut på at bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler skal omfattes av helseberedskapsloven. Dette gjøres ved at det i forskrift bestemmes at disse omfattes av loven.

 

Legeforeningens syn

Utbruddet av koronaviruset påvirker tilgangen til og forbruket av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Tilgangen til slike produkter er preget av noe usikkerhet, som følge av potensielle avbrudd i produsent- og distribusjonsledd, økt global etterspørsel, oppbygging av nasjonale lagre og hamstring. Etter Legeforeningens syn er tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr helt avgjørende for at den nasjonale helsetjenesten skal være i stand til å håndtere koronautbruddet.

 

Vi viser til Legeforeningens høringssvar av 28. april 2020, hvor vi støttet forslaget om å innta en lovhjemmel i helseberedskapsloven som sikrer et rettslig grunnlag for forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

 

For å sørge for en effektiv tilgang til disse produktene, er det etter Legeforeningens syn nødvendig at også bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler omfattes av helseberedskapsloven. Legeforeningen støtter på denne bakgrunn forslaget.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv