Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

29. april 2020

Høringsfrist 28.04.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen mottok fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et forslag om midlertidige lovendringer i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Denne høringen ble behandlet administrativt og ble ikke sendt på intern høring grunnet svært kort høringsfrist fra HOD.

Bakgrunnen for forslaget mener HOD er behovet for hjemmel til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19. HOD mener det er behov for en hjemmel for å kunne videreføre enkelte tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende pliktbestemmelser.

 

Legeforeningen sendte inn sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag 28. april.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv