Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften

05. oktober 2021

Høringsfrist 19.11.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften.

Departementet foreslår i denne høringen at det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgangen skal kunne gis uten pasientens samtykke.

 

Departementet viser til at pasientens legemiddelliste er en del av pasientens journal, se pasientjournalforskriften § 6 bokstav e og § 9. Og at det derfor er naturlig at tilgang til legemiddelopplysninger i kjernejournalen, herunder pasientens legemiddelliste, i helsehjelpsøyemed kan gis på samme vilkår som tilgang til de øvrige opplysningene i pasientens journal.

 

Videre utdyper departementet at det allerede er nedfelt i kjernejournalforskriften at enkelte grupper helsepersonell har samtykkefritak for å gjøre oppslag i kjernejournal og at den foreslåtte endringen vil fjerne en utilsiktet forskjell mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie.

 

Departementet skriver at det presiseres i kjernejournalforskriften at pasienten kan motsette seg at pasientens legemiddelliste gjøres tilgjengelig, jf. pasientjournalloven § 17. Departementet forutsetter at det fortsatt må være adgang til å motsette seg at helseopplysninger behandles i nasjonal kjernejournal.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 19. november 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv