Høring - endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten

21. september 2021

Høringsfrist 16.11.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikoklasser).

 

Departementet skriver at helsepersonell som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å yte tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Årlig tilskuddssats per årsverk er fastsatt i forskrift, basert på risikoen personellgruppen har for å påføre pasienter skade. Helsepersonellgrupper må derfor plasseres i en risikoklasse.

 

Videre utdypes det at NPE har, på oppdrag fra departementet, kommet med forslag til hvilken risikoklasse de nye autoriserte helsepersonellgruppene skal plasseres i. Departementet foreslår derfor i samsvar med forslagene fra NPE at osteopater og naprapater plasseres i risikoklasse 2 og at paramedisinere plasseres i risikoklasse 4. Dette under forutsetning av at Stortinget slutter seg til forslaget om å autorisere de nye gruppene av helsepersonell.

 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16. november 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv