Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

29. juni 2021

Høringsfrist 16.08.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høring om forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Kunnskapsdepartementet skriver at begge utdanningene skal innrettes mot behovene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Begge utdanningene også skal bygge på grunnutdanningene i fase 1 av RETHOS. RETHOS-prosjektet er en del av oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis.

 

Videre utdyper departementet at Nasjonal helse- og sykehusplan og Kompetanseløft 2025 viser til at det er et udekket kompetansebehov innen psykisk helse- og rusarbeid. Det vises til at det er, for eksempel, høy oversykelighet og overdødelighet av somatiske sykdommer hos personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Kunnskapsdepartementet skriver at pasienter som trenger behandling for både kropp og sinn må få det – samtidig. Tjenestene til brukere/pasientene må derfor være helhetlige ved at psykiske helsetjenester, rusbehandling og somatikk henger godt sammen.

 

Kunnskapsdepartementet forklarer at i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021-2025) står det blant annet at det kan vurderes læringsutbytter om kliniske studier i utvikling av disse to utdanningene. Formålet er å understøtte og bygge kompetanse hos helsepersonell på pasientnær klinisk behandlingsforskning og understøtte utviklingen der kliniske studier er tett integrert med og del av behandlingstilbudet. Deltakelse i kliniske studier bidrar til kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanse- og kunnskapsutvikling hos helsepersonell.

 

Hensikten med forskriften

Forskriften skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

 

Forskriften skal være på et overordnet nivå og skal bestå av følgende innhold:

  • Virkeområde og formål for forskriften
  • Formålet med utdanningen
  • Læringsutbyttebeskrivelser
  • Beskrivelse av studiets oppbygning og ev. praksis
  • Beskrivelse av iverksettelse av forskriften

 

Læringsutbyttene for begge utdanningene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

 

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i de to retningslinjene er i tråd med brukerne og tjenestenes behov for kompetanse. Det er oversendt to dokumenter med ti spørsmål til hver av de to utdanningene og departementet ber om at disse blir brukt i høringssvaret.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16 august 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Miriam Sandvik | Medisinsk fagavdeling