Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

30. november 2021

Høringsfrist 28.01.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Forslagene som kommer frem i høringsnotatet har sin bakgrunn i oppdraget Helsedirektoratet fikk høsten 2020 om å foreslå endringer i akuttmedisinforskriften § 11 om bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten, hhv.:

  • Foreslå egnede funksjons- og kompetansekriterier som kan sikre at 2. års lærlinger i ambulansefag innehar nødvendig ambulansefaglig kompetanse til å fungere som andremann på bilambulanse.
  • Vurdere om det bør utvikles egne funksjons- og kompetansekriterier for medisin-, sykepleier-, og parmedisinerstudenter i forbindelse med vikariater i ambulansetjenesten.

 

Helsedirektoratets vurdering og forslag kan leses på side 5 til 10 i departementets høringsnotat.

 

Videre skriver departementet i høringsbrevet at deres forslag innebærer at det skal stilles som krav at ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Videre utdyper departementet at begge skal ha førerkort for kjøretøyklassen. Der det bare er en autorisert ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Minst en av personene som bemanner ambulansebilen skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.

 

Videre foreslås det at virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering beslutte at andre års lærlinger i ambulansefag, og paramedisinerstudenter som har fullført og bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet, kan arbeide som andre person på ambulansebil selv om kravet i første ledd om autorisasjon eller lisens som helsepersonell ikke er oppfylt. Departementet forklarer at forslaget innebærer videre at virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. januar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Christine Palm | Avdeling for jus og arbeidsliv