Høring - Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning

14. juli 2021

Høringsuttalelse - Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning

Legeforeningen takker for invitasjonen til å gi høringsuttalelse og for utsatt høringsfrist.

Legeforeningen oppfatter at høringstemaet i rundskrivet er avgrenset til sentrale føringer for
praktisk iverksetting av gjeldende lovbestemmelser. Etiske problemstillinger knyttet til lovbestemmelsene som sådan, faller utenfor rammen av høringen.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling